Vedruna Gràcia

Adreça: Carrer Gran De Gràcia, 236 - 08012 Barcelona

Telèfon: 932188654

Plana web: www.vedrunagracia.org

Plànol: http://ves.cat/dSXm


L'escola Vedruna Gràcia és un centre educatiu nascut de la voluntat de servei de les Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna i és present a Gràcia des de l’any 1862.

Des del curs 2007-2008 l’entitat titular de l’escola és la Fundació Privada Educativa Vedruna Barcelona, la finalitat de la qual és garantir la continuïtat de la nostra proposta educativa.

Des de la seva fundació promou la formació integral dels alumnes d'acord amb la concepció cristiana de la persona i els prepara per participar activament en la millora de la societat. Per això compta:

  • Amb un equip de professionals preparats, professors i col·laboradors, que es comprometen a oferir una educació coherent i de qualitat.
  • Amb el suport i estímul dels pares d'alumnes, compromesos en l'acció educativa pròpia del centre.

L'alumnat és bàsicament del barri en les etapes d’educació infantil, primària i ESO. En l’etapa de Batxillerat s’incorporen alumnes d’altres centres del districte i de la ciutat. Els alumnes de les Escoles Vedruna de Barcelona, Immaculada-Vedruna i Vedruna-Àngels, poden continuar la seva formació sota la Proposta Educativa Vedruna.


Educació Infantil

Els més menuts de l'escola (de 3 a 6 anys)

Aquesta etapa té com a finalitat proporcionar als infants més petits aquelles situacions educatives que els permetin el progressiu descobriment i creixement personal; la possibilitat de relacionar-se amb els altres, tant infants com persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges d'expressió i comunicació; l'observació i descoberta del seu entorn més proper i l'adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració a la societat. En aquesta etapa s'atenen especialment les necessitats bàsiques d'ordre biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual, lúdic i social dels infants.

Àrees:

- Descoberta d'un mateix.

- Descoberta de l'entorn natural i social.

- Intercomunicació i llenguatges.

- Anglès

- Cultura Religiosa


Educació Primària

Avançant en el procés d'aprenentatge (de 6 a 12 anys).

Comprèn sis cursos acadèmics, des dels 6 als 12 anys, i té caràcter obligatori. S'estructura en tres cicles de dos cursos cadascun: Cicle inicial (de 6 a 8 anys), Cicle mitjà (de 8 a 10 anys) i Cicle superior (de 10 a 12 anys).

Els alumnes s'incorporen al Cicle inicial de l'Educació Primària l'any natural en què compleixen sis anys.

Les finalitats de l'Educació Primària són les de proporcionar a tots els alumnes una formació comuna que faci possible el desenvolupament de les capacitats individuals motrius, d'equilibri personal, de relació i d'actuació social amb l'adquisició dels elements bàsics culturals, els aprenentatges relatius a l'expressió oral, a la lectura, a l'escriptura i al càlcul aritmètic.

Àrees:

- Llengua catalana i Literatura i Llengua castellana i Literatura

- Llengües estrangeres (anglès)

- Coneixement del medi: social i cultural.

- Coneixement del medi: natural.

- Educació artística: música.

- Educació artística: visual i plàstica.

- Educació física.

- Matemàtiques

- Cultura religiosa


Educació Secundària

Desenvolupament personal i formació (de 12 a 16 anys).

La finalitat de l'educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu actuar; posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d'intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa, i en continu canvi, que els ha tocat viure. A més de desenvolupar els coneixements, capacitats, habilitats i actituds (el saber, saber fer, saber ser i saber estar) necessaris, els nois i les noies han d'aprendre a mobilitzar tots aquests recursos personals (saber actuar) per assolir la realització personal i esdevenir així persones responsables, autònomes i integrades socialment, per exercir la ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaços d'adaptar-se a noves situacions i de desenvolupar un prenentatge permanent al llarg de la vida.

La finalitat central de cadascuna de les matèries curriculars és el desenvolupament de les competències bàsiques, tot tenint en compte que cadascuna de les matèries contribueix al desenvolupament de diferents competències i, a la vegada, cada una de les competències bàsiques s'assolirà com a conseqüència del treball en distintes matèries.

Matèries

- Llengua catalana i Literatura.

- Llengua castellana i Literatura.

- Llengua estrangera (anglès).

- Ciències de la naturalesa.

- Ciències socials.

- Educació física.

- Tecnologia.

- Educació visual i plàstica.

- Música.

- Matemàtiques.

- Religió


Batxillerat

Final del procés educatiu a Vedruna Gràcia (de 16 a 18 anys)

El batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i es distribueix en dos cursos acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats, s’organitza de manera flexible i, si cal, en vies diferents dins de cada modalitat, de manera que pugui oferir una preparació especialitzada a l’alumnat d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació o permeti la incorporació a la vida activa una vegada finalitzat.

El batxillerat té com a finalitat proporcionar als alumnes formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que li permeti desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.